top of page

Private Investigations

Het meest complete allround detectivekantoor!

Private Investigations is uniek in haar werking. Naast experten in observatie en schaduwen, beschikken we over een eigen cyber crime unit, een forensisch en technisch labo.

Parentale ontvoering... De nachtmerrie van elke ouder!

Wat is parentale ontvoering?


Uw kind werd overgebracht naar of wordt vastgehouden in één van de landen die gebonden zijn door het verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen.


Uw kind is jonger dan 16 jaar.


Vóór de overbrenging had uw kind zijn gewone verblijfplaats in België (of in een ander land dat gebonden is door het Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen).


"De gewone verblijfplaats is niet noodzakelijk de plaats waar het kind officieel in de bevolkingsregisters is ingeschreven. De gewone verblijfplaats is een feitelijk begrip."

​Het begrip 'gewone verblijfplaats' wordt niet omschreven in het Verdrag van 's-Gravenhage. In de meeste gevallen is de gewone verblijfplaats van het kind daar waar het leven van het kind zich sinds enige tijd daadwerkelijk afspeelde (woning, school, medische onderzoeken, sociaal leven, sportieve en culturele activiteiten ...). De gewone verblijfplaats van het kind kan ook de plaats zijn waar het leven van het kind zich sinds korte tijd afspeelde, met de bedoeling evenwel dat dit voor een zekere tijd zou zijn."U hebt geen toestemming gegeven voor de wijziging van de verblijfplaats van het kind."

Vóór de overbrenging van uw kind had u het gezagsrecht over het kind, in de zin van het verdrag van 's-Gravenhage


In het verdrag van 's-Gravenhage wordt het gezagsrecht omschreven als 'het recht dat betrekking heeft op de zorg voor de persoon van het kind, en in het bijzonder het recht over zijn verblijfplaats te beslissen'. Het begrip 'gezag', zoals gebruikt in het verdrag van 's-Gravenhage, stemt dus in het Belgisch recht overeen met het ouderlijk gezag over de persoon van het kind en niet met de (hoofdzakelijke of secundaire) huisvesting van het kind. Het (gezamenlijk of exclusief) ouderlijk gezag kan worden toegewezen op grond van de wet (artikelen 373 en 374 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek) of op grond van een rechterlijke beslissing.


  • U oefende het ouderlijk gezag over de persoon van het kind daadwerkelijk uit, met andere woorden u droeg daadwerkelijk bij tot de beslissingen betreffende uw kind.

  • U hebt geen toestemming gegeven voor de wijziging van de verblijfplaats van het kind.


Wat Private Investigations voor u kan betekenen?


​Verstoting en vervreemding voorkomen


In geval van parentale kinderontvoering moet een procedure opgestart worden tot teruggeleiding. De grootste zorg van Private Investigations is dat uw kind zo spoedig mogelijk opnieuw contact heeft met u, de achtergebleven ouder. Het komt immers vaak voor dat de ouder-ontvoerder het kind tracht te vervreemden van de andere ouder. Dat kan leiden tot ouderverstoting of oudervervreemding.


​Levenspad van uw kind niet veranderen


Bij internationale parentale kinderontvoering is het van belang dat het leven van uw kind in het thuisland niet onderbroken kan worden, zodat de school en andere activiteiten niet in het gedrang komen. 


​Wereldwijd netwerk


Private Investigations heeft een breed netwerk van contacten die hulp verlenen bij het vinden van uw kind dat nog niet gelokaliseerd werd en bij de teruggeleiding. Bij kritieke situaties gaat Private Investigations ter plaatse en doet de nodige stappen om uw kind veilig terug te brengen.


​Preventieve maatregelen


Wanneer er een dreigend gevaar bestaat voor internationale parentale kinderontvoering kunnen er preventieve maatregelen getroffen worden. Private Investigations verzamelt en legt de bewijslast vast om aan uw advocaat de nodige middelen te geven, om een zaak voor de familierechter met een eventueel verzoek om een verbod uit te spreken, om het land te verlaten met de minderjarige.


Zijn er verschillende signalen dat je waarneemt? Contacteer ons vandaag nog en stap uit de onzekerheid. Discretie gewaarborgd en betaalbaar.bottom of page